ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดต้นฉบับการรับสมัคร: คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัคร: คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด

 

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจาปีการศึกษา 2560

***************************************************************

          ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มีความประสงค์ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจาปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้รายละเอียดต้นฉบับการรับสมัคร: คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัคร: คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด