ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดต้นฉบับการรับสมัคร: คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดใบสมัคร: คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด

 

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

เรื่อง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP)

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************


          ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science MathProgram(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ไปพร้อมกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี โดยจะเปิดทาการสอนและรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถและความพร้อมตามโครงการดังกล่าว เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้