ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดประกาศต้นฉบับคลิกที่นี่

 

 

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************

          ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ประกาศเปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบและรายละเอียดสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้