ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดประกาศต้นฉบับคลิกที่นี่

 

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************

ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ดาเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้สอบข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดสถานที่สอบดัง รายละเอียดต่อไปนี้