ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดประกาศต้นฉบับคลิกที่นี่

 

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560

***************************************************************

          ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อ ต่อไปนี้